Regulamin

Regulamin Strony Cosma Spółka Akcyjna („Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników ze strony Cosma Spółka Akcyjna dostępnej pod adresem: www.cosma.pl  (dalej zwanej „Stroną”). Korzystając z tej Strony, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych postanowień, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszej Strony.

 1. Właścicielstwo i prawa autorskie:         
  • Strona ta jest własnością Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26,
   31-559 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000559284, NIP: 9522137211, REGON: 36159749.
  • Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do zawartości Strony, takie jak teksty, grafiki, logo, zdjęcia, filmy i inne materiały, są własnością Cosma Spółka Akcyjna lub jej licencjodawców i podlegają ochronie prawem autorskim i innymi przepisami prawnymi dotyczącymi własności intelektualnej.
  •  Zabrania się kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, dystrybuowania lub wykorzystywania jakiejkolwiek części Strony bez uprzedniej pisemnej zgody Cosma Spółka Akcyjna.
 2. Cel Strony:       
  • Strona Cosma Spółka Akcyjna ma charakter informacyjny i jest przeznaczona dla ogółu użytkowników zainteresowanych działalnością i ofertą Cosma Spółka Akcyjna.
  • Informacje zawarte na Stronie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej ani porady prawnej, finansowej lub inwestycyjnej.     
 3. Odpowiedzialność:
  • Cosma Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji zamieszczanych na Stronie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wynikłe z korzystania z tych informacji.
  • Cosma Spółka Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za treść stron trzecich, do których odnośniki mogą być zamieszczone na Stronie.
  • Cosma Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Strony, w tym treści Regulaminu, z ważnych przyczyn w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmieniony Regulamin wiąże użytkownika od momentu prawidłowego powiadomienia o zmianach i zaakceptowaniu zmienionej treści Regulaminu.        
 4. Ochrona danych osobowych:  
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Cosma Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na Stronie.
 5. Korzystanie ze Strony:    
  • Aby móc korzystać ze Strony użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu. Strona jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe i nie wymaga żadnych szczególnych właściwości urządzenia, które umożliwia korzystanie ze Strony.  
  • Użytkownicy mogą korzystać ze Strony, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Strony odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.
  • Po zaakceptowaniu Regulaminu, użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej Strony, z zastrzeżenie pkt 1 ppkt c. niniejszego Regulaminu.
  • Zabrania się podejmowania działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Strony, naruszać jej bezpieczeństwo lub w jakikolwiek sposób szkodzić Cosma Spółka Akcyjna lub innym użytkownikom Strony.
  • Użytkownik ma obowiązek zachowania należytej staranności i odpowiedzialności przy korzystaniu z wszelkich interaktywnych funkcji Strony, takich jak formularze kontaktowe czy komentarze.
  • Ewentualne pytania lub uwagi dotyczące działania Strony należy zgłaszać na adres e-mail: info@cosma.pl
 6. Postanowienia końcowe:      
  • Niniejszy Regulamin podlega polskiemu prawu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Spory wynikłe z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  • W przypadku stwierdzenia nieważności lub niewykonalności którejkolwiek części regulaminu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 3.07.2023 r.