NOTA PRAWNA

Ważne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje”) z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta Publiczna akcji zwykłych na okaziciela Cosma S.A. („Spółka”) serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie od 10 (dziesięć) do 59.639.544 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego („Memorandum”).

Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, DOM MAKLERSKI INC S.A. („DM INC”) ANI JAKIKOLWIEK PODMIOT POWIĄZANY Z DM INC NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W MEMORANDUM, SUPLEMENTACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO MEMORANDUM, POZA INFORMACJAMI ZAPREZENTOWANYMI W ROZDZIALE IV PKT 11 MEMORANDUM. SPÓŁKA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ WSZYSTKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W MEMORANDUM.

Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej także na stronie internetowej DM INC (https://dminc.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym Akcjach) oraz Ofercie. Memorandum nie podlegało zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum.

Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Memorandum, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Memorandum oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. Uzyskując dostęp do Memorandum za pośrednictwem Internetu należy mieć na względzie, że udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania.

Spółka i DM INC, członkowie ich organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą Memorandum lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Ani Memorandum, ani akcje Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

COSMA S.A.
Oferta publiczna

Oferta publiczna – ZAKOŃCZONA

Dnia 9 sierpnia 2023 r. Zarząd Emitenta przyjął uchwałę nr 01/08/2023, w sprawie dojścia do skutku emisji akcji serii I oraz ich przydziału. Przydzielone zostały wszystkie akcje objęte ofertą w liczbie 59.639.544, które zostały objęte w transzy zapisów podstawowych i dodatkowych.

Zarząd podjął decyzję o zamknięciu subskrypcji akcji serii I oraz wskazał, iż w związku z objęciem wszystkich akcji emitowanych przez Spółkę nie będzie przydzielał akcji w trybie, o którym mowa w art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym planowana wcześniej transza zarządu się nie odbędzie.

Termin zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

14 lipca – 28 lipca 2023 roku

Cosma S.A. jest spółką publiczną notowaną w ASO NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka, poprzez połączenie z Cosma Cannabis sp. z o.o., prowadzidziałalność w sektorze suplementacji konopnej, która ma na celu przede wszystkim redukcją stresu i napiąć. Cosma Canabis Sp. z o.o. prowadziła działalność od 2020 roku i opracowała naturalne i bezpieczne suplementy diety. Oferowane przez spółkę olejki są oparte na wyciągach konopnych najwyższej jakości. Zapewniają one sprawdzony i powtarzalny skład, łatwe dawkowanie oraz brak zawartości psychoaktywnego tetrahydrokannabinolu (THC).

Formularz zapisu dla osób fizycznych
Formularz zapisu dla osób prawnych
Memorandum Informacyjne
Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego
Suplement nr 2 do Memorandum Informacyjnego

Oferta Publiczna

Przedmiotem Oferty Publicznej są akcje zwykłe na okaziciela Cosma S.A. („Spółka”) serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie od 10 do 59.639.544 akcji,  po cenie emisyjnej 0,18 zł (“Akcje Oferowane”). Oferta realizowana jest w ramach prawa poboru.

Harmonogram Oferty

6 lipca 2023 r.

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, . akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Oferowanych

10 lipca 2023 r.

Dzień Prawa Poboru

11 lipca 2023 r.
Publikacja Memorandum Informacyjnego
14 lipca 2023 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

28 lipca 2023 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.

9 sierpnia 2023 r.

Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych

10-17 sierpnia 2023 r.

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjętew wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

18 sierpnia 2023 r.

Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

Cele emisyjne

Cel emisyjny
Zapotrzebowanie na kapitał
Planowany termin realizacji
Inwestycja w zdolności produkcyjne
1 650 000 PLN
cze.24
Rozwój nowych produktów, certyfikacja i kapitał na zakup surowców
2 350 000 PLN
sty.24
Działania marketingowe
1 100 000 PLN
cze.24
Kapitał obrotowy związany z zakupem surowców
1 035 117,92 PLN
cze.24
Obsługa pożyczek celowych
4 600 000 PLN
paź.23
Razem 10.735.117,92 PLN

Szczegółowy opis celi emisyjnych znajduje się w Memorandum Informacyjnym z dnia 11.07.2023 r. w rozdziale V punkt 13.6.

Jak się zapisać?

Krok 1

Akcjonariusz posiadający akcje Spółki minimum od 6.07.2023 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru

Krok 2

Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne

Krok 3

Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurę właściwą dla każdego domu maklerskiego

Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisu w ramach Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii I na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):

  • domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
  • domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii I w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 14 lipca 2023 roku i przyjmowane będą do dnia 28 lipca 2023 roku.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego z dnia 11 lipca 2023 r.

Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii I, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii I wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii I w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii I, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 10 sierpnia – 17 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii I zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii I zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii I, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.

Cosma S.A.

Spółka, działająca wcześniej pod firmą Vabun, skoncentrowana była na sprzedaży hurtowej oraz detalicznej kosmetyków i perfum marki Vabun. Jednakże w wyniku zmiany strategii działalność i przeglądu opcji strategicznych prowadzona przez Spółkę działalność we wskazanym wyżej obszarze została zaprzestana. Dnia 30 grudnia 2021 roku sprzedana została zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z prowadzoną działalnością w branży kosmetycznej.

Dnia 30 sierpnia 2022 roku podpisany został plan połączenia spółki z Cosma Cannabis sp. z o.o. poprzez przejęcie. Całość majątku Cosma Cannabis sp. z o.o. została przeniesienia na Emitenta w zamian za akcje Spółki. Połączenie obu spółek zostało zarejestrowane dnia 31 marca 2023 roku.

Cosma S.A. prowadzi działalność w branży konopnej. Spółka posiada własne receptury produktów funkcjonalnych dla ludzi i zwierząt. Produkty spółki przeznaczona dla ludzi, pod markami: „Cosma Cannabis” oraz „Full Spectrum”, dostępne są w kluczowych sieciach aptecznych na terenie Polski oraz w sklepie e-commerce Spółki (https://fullspectrum.pl/produkty/). Produkty dla zwierząt, pod marką „Green Paw”, dostępne są w kanale tradycyjnym jak i e-commerce (https://greenpaw.pl/).  

Spółka dnia 26 kwietnia 2023 roku zawarła umowę z kontrahentem z siedzibą w Portugalii, na mocy której zobowiązała się do zakupu produktów wytworzonych przez kontrahenta i dystrybucji ich pod marką własną Spółki na terenie Polski. Umowa została zawarta na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata. Strony ustaliły prognozę sprzedaży w kanale farmaceutycznym, w pierwszym roku dystrybucji, na poziomie 500 tys. EUR – 950 tys. EUR dla 2-4 produktów w kategorii RX (leków na receptę). Zarząd Emitenta zastrzega, że przedstawione założenia sprzedażowe mogą odbiegać od rzeczywiście zrealizowanych wyników w przyszłości.

Zastrzeżenie prawne

Oferta publiczna Akcji Cosma S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek dokumentów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.